Obchodní podmínky


Zákazník - nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat k jiným účelům (např. provoz taxislužby, přepravu nebezpečných látek atd.), než k soukromé přepravě osob a materiálu (dodávky).

Nájemce nesmí nechávat bez dozoru ve voze žádné cennosti, doklady od vozidla atd. včetně autorádia pokud má odnímatelný čelní panel.

Nájemce se zavazuje starat o svěřené vozidlo tak, aby svým jednáním nezavinil poškození vozidla, vybavení a zařízení interieru. Ve vozidle je zakázáno kouřit pod pokutou 3.000,-Kč. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo vždy po opuštění zámkem.

Protože se všechna pojištění nevztahují na případy spojené s porušením ustanovení vyhl.č.99/1997 Sb.znění zákona č.12/1997, nájemce se zavazuje svým podpisem, že dodrží tyto zásady:

 • nebude požívat alkohol, drogy a jiné omamné látky
 • nepředá vozidlo k řízení jiné osobě /pokud není napsaná ve smlouvě jako další řidič
 • nebude vozidlo přetěžovat nad povolené zatížení
 • každou nehodu nebo poškození nebo krádež oznámí na Policii ČR a vyžádá si o tom protokol a neprodleně kontaktuje pronajimatele

Pokud dojde k dopravní nehodě je nájemce povinen zajistit tyto náležitosti:

 • kopie ŘP, OP nebo pasu-nebo čísla dokladu + datum a místo vydání,jméno a adresa 2.účastníka nehody, příp. tel. číslo
 • SPZ vozidla dalšího účastníka nehody a vypsaný protokol o nehodě+číslo a datum vydání malého TP
 • doklad o pojištění vozidla dalšího účastníka – název pojišťovny a číslo zelené karty
 • popř. foto , příp. svědky nehody atd.
 • nutno neprodleně informovat pronajimatele vozidla.

Zapůjčený automobil je zákonně i havarijně pojištěn na území ČR a Evropy. Osoby a zavazadla pojištěna nejsou !!!

Při každé nehodě, poruše nebo poškození či krádeži vozidle nájemce přivolá policii a informuje neprodleně majitele na telefon 603257618, 604948480, 731650450 nebo 605743919.

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, které nebudou uhrazeny pojišťovnou.

Pokud nájemce způsobí nehodu hradí veškeré náklady na dopravní nehodě ( př. odtah vozidla, náhradní vůz, asistenční službu atd.)

Nájemce je povinen při opuštění vozidla toto zabezpečit proti odcizení, aby zamezil vloupání nebo odcizení vozidla. V případě odcizení vozu je nájemce povinen uhradit pronajimateli případnou vzniklou škodu, která nebude uhrazena pojišťovnou.

Je zakázáno účastnit se s pronajatým vozidlem automobilových závodů a jiných podobných akcí, za účelem zábavy.

Při dlouhodobějším pronájmu, příp. vyšším nájezdu než je 1000 km je nájemce povinen kontrolovat, příp.doplnit všechny provozní kapaliny a kontrolovat stav pneu. Pokud by vznikly pro nedodržení těchto základních kontrol nějaké závady, budou účtovány na vrub nájemci. Nájemce je povinen 1x měsíčně při dlouhodobém pronájmu přistavit vozidlo ke kontrole /po dohodě s pronajímatelem/.

V případě, že nájemce bude mít zájem o prodloužení nájmu automobilu po uplynutí nájemní smlouvy uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do pobočky pronajimatele, kde se svolením pronajimatele bude nájem automobilu případně prodloužen. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR. Současně bude nájemce povinen uhradit pronajimateli, jako smluvní pokutu za každý den prodlení částku, uvedenou na 1. straně nájemní smlouvy a to až do řádného vrácení vozidla.

Při poruše vozidla nutno neprodleně informovat pronajimatele a dohodnout další postup. Pokud by vozidlo bylo mimo dosah pronajimatele, bude po dohodě proplacena nájemci drobná oprava dle faktury. Při poruše vozidla v zahraničí bude proplacena oprava dle cen materiálu a práce obvyklé v ČR v Kč.

Pronajaté vozidlo bude vráceno v dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém bylo pronajato, tzn. čisté a umyté, bez zablácení. Pokud vrácené vozidlo bude neumyté a nevysáté bude účtována částka 700,- Kč. Za silné znečištění účtujeme částku 2000,- Kč.

Pokud by došlo k situaci, že nebude dodrženo vrácení vozidla, nebo úhrada pronájmu dle smlouvy, tato zanikne s okamžitou platností a vozidlo je považováno za ODCIZENÉ! Bude podáno trestní oznámení a po automobilu bude vyhlášeno celostátní pátrání.

Pronájem vozidla

Vozidlo je připraveno k převzetí na pobočce firmy AUTOŠINDLER CARS s.r.o.,Ruská 118, Ostrava-Vítkovice.

Při uzavření smlouvy bude složena jistina, která zůstane deponována u pronajimatele do ukončení pronájmu. Nájemce souhlasí s tím, že veškeré sankce či příp. doúčtování je pronajimatel oprávněn provést odečtem ze složené jistiny.

Při podpisu smlouvy o pronájmu vozidla je nájemce povinen složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč, která slouží k úhradě případných drobných závad a poškození ze strany nájemce – dočasného uživatele motorového vozidla, které vzniknou provozem v době pronájmu.

Vratná kauce se stává v případě dopravní nehody způsobené ze strany nájemce nevratnou a veškeré finanční úhrady za opravu vozidla jsou také hrazeny nájemcem – tedy dočasným uživatelem vozidla.

Nájemce vrátí pronajaté vozidlo v čistém stavu a stav pohonných hmot v nádrži stejný jako při zapůjčení.

Při jízdě do zahraničí se připočítává 100 Kč poplatek k dennímu nájmu.

Denní limit je 300 km (netýká se týdenního a měsíčního nájmu), další km nad povolený limit jsou účtovány 1,80 Kč s DPH za každý ujetý kilometr.

Za každý překročený den bez včasného prodloužení pronájmu vozidla bude nájemci účtován poplatek ve výši 1,5 denního nájmu za každý započatý den.

Při předání příp. přebírání vozu mimo provozní dobu je účtován příplatek 121,- Kč s DPH

Pronájem na víkend je od pátku 15.30 do pondělí 7.30 hod.

Mytí vozu a příp. defekt pneumatik, směs do ostřikovačů, parkovné, dálniční poplatky v cizině atd. během doby pronájmu si hradí nájemce sám.

Vyúčtování pro nájemce je splatné vždy před započetím pronájmu.

Rezervace vozidla

Rezervace je platná při potvrzení pronajímatelem.

Termíny, případně délka nájmu mohou být upraveny i po uzavření objednávky. Pokud se změní doba pronájmu, cena bude přepočítána na novou dobu pronájmu.

AUTOŠINDLER CARS s.r.o. si vyhrazuje možnost ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.

Platba

Nutno doložit:

 • Dva doklady totožnosti ( OP +ŘP)
 • Firmy – kopii ŽL a plnou moc jednatele společnosti
 • Vratnou zálohu ve výši 5000 Kč + částku za celou dobu sjednaného nájmu vozidla
 • Platba probíhá v hotovosti

Pronájem

Nájemce souhlasí s tím, že složená jistina /depozit/ může zůstat deponována u pronajimatele do vyúčtování konečné faktury, v případě zaviněné škody nájemcem do vyčíslení přesné faktury. Pronajimatel se zavazuje vyúčtovat složenou jistinu až po

ukončení škodní události tzn.po výplatě škody pojišťovnou.

Nájemce souhlasí s tím, že veškeré sankce či případné doúčtování je pronajimatel oprávněn provést odečtem ze složené jistiny.

Nájemce vrací vůz čistý a se stejným množstvím paliva, jaké bylo v době započetí pronájmu. V opačném případě bude účtován smluvní poplatek.

Ceny za pronájem vozidel jsou cenami smluvními, na kterých se obě strany svobodně dohodly.

Nájemce plně zodpovídá za poruchy, opravy, špatné nebo mylné natankování paliva. V případě mrazu půjčovna není zodpovědna za nepojízdné auto příčinou zmrzlého paliva.

Pokuty a ostatní sankce

Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky a pokuty vzniklé po dobu jeho pronájmu automobilu

Vozidlo musí být vráceno v čase, který je uveden na smlouvě s pronajímatelem.

V případě prodlení, bude účtován další jeden den výpůjčky.

 • Ztráta technického průkazu 1000 Kč
 • Ztráta klíčů od vozidla 4000 kč
 • Značné znečištění interieru vozidla 2000 kč
 • Částečné znečištění interieru vozidla 700 Kč
 • Znečištění karoserie 300 Kč
 • Ztráta SPZ 1500 Kč
 • Poškození čelního skla se účtuje spoluúčast ve výši 1000 Kč

 

Pokud se s  vozidlem bez vědomí majitele vyjede do zahraničí, veškeré vzniklé poruchy a případné opravy si klient hradí sám. Dále bude zpětně naúčtován poplatek za zahraničí k dennímu nájmu. (Slovensko, Polsko 100,-Kč/den, Německo, Maďarsko,Rakousko 250,-Kč/den, zbylé státy 450,- Kč/den).

 

V případě chybějící části vozidla uhradí nájemce cenu ND + servisní práce.


obchodní odmínky ke stažení: