BLOKOVÁ VÝJIMKA - § 3 ODST.1 ZÁKONA Č. 143/2001 SB.

Rádi bychom Vás informovali o platnosti blokové výjimky týkající se servisu motorových vozidel, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2004. Zde je rekapitulace základních faktu a jejich význam pro nezávislý autoservis.


Může nezávislý autoservis opravovat vozidlo v záruce a může při tom použít náhradní díly od jiného dodavatele než od výrobce vozidla?

Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky skutečností, že nedošlo k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí ovšem podmiňovat platnost záruky skutečností, že opravy a údržba v záruční době budou prováděny v autorizovaných opravnách, neboť by tím podstatně omezoval soutěž na trhu oprav automobilů. Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu, proto nemůže mít negativní vliv na platnost záruky výrobce.

Výrobce vozidla může vyžadovat využití originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace), ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby, které jsou hrazeny majitelem vozidla. Při takové opravě nebo údržbě lze využít i jiný než výrobcem dodaný náhradní díl, aniž by tím byla dotčena samotná platnost záruky (samozřejmě s výjimkou případu, kdy by následnou vadu vozidla způsobila vada takového dílu).

Jaké další výhody pro nezávislý servis z nové blokové výjimky vyplývají?

Jde především o přístup k technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení a nástrojům, které jsou k opravám a údržbě motorových vozidel nutné, případně souvisejícím ekologickým opatřením, jakož i k příslušnému programovému vybavení nebo odborné instruktáži.

Přístup musí zahrnovat zejména možnost bez omezení využívat elektronických a diagnostických systémů motorového vozidla, tyto systémy programovat podle standardních postupů dodavatele, využít návodu k opravám a údržbě nebo informací nutných pro používání diagnostických a údržbářských zařízení, jakož i dalšího vybavení.

Přístup musí být poskytován bezodkladně nediskriminační a přiměřenou formou a poskytované údaje musí mít prakticky využitelnou formu.

Výrobce vozidla je tedy povinen nezávislému servisu poskytnout za obdobných podmínek jako autorizovanému opravci výše uvedené informace, nástroje či jiné vybavení (např.speciální nářadí, diagnostická zařízení atd.).

Věříme, že Vám tato informace pomůže dobře se orientovat v nové blokové výjimce. V praxi to znamená, že nezávislý servis AUTOŠINDLER CARS může provádět běžný servis a opravy na nových vozidlech, které jsou v základní záruce výrobce a provádět zápis o opravě do servisní knížky vozidla.

bloková výjimka.pdf (211kb)